Das Organisations-Team sorgte dafür, dass am Casting-Wochenende alles wie am Schnürchen lief. V. l.n.r.: Dr. Claudia Mauelshagen, Nazja Eryimaz, Lisa Horrer, Dr. Hans-Peter Canibol, Susanne Canibol, Gabi Schmitt, Anna Schmitt. (Foto: Bernd Roselieb 2015)